COVID-19 Maatregelen
Ik vind het belangrijk dat zorg beschikbaar en bereikbaar is, juist ook in deze tijd. Dit betekent o.a. voor mijn praktijk dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits we de veiligheid van jou en mij voldoende kunnen waarborgen. Mocht er aanleiding toe zijn, kan de behandeling ook middels (beeld)bellen plaatsvinden.
Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, volg ik de richtlijnen van het RIVM:

 • Er is ruime aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
 • We zullen geen handen schudden;
 • We zullen minimaal 1,5 meter afstand houden;
 • Kom waar mogelijk alleen op de afspraak;
 • Ik zal je geen drinken aanbieden, je mag wel zelf wat meenemen;
 • Kom niet te vroeg, neem plaats in de wachtruimte en desinfecteer je handen;
 • Ik zal de ruimte voldoende ventileren;
 • Ik zal de kamer goed schoonhouden en contactpunten extra desinfecteren;
 • Ik zal zelf deuren open en dichtdoen;
 • Kom alleen als u op alle volgende vragen ‘nee’ kunt antwoorden:
  1. Heeft u koorts (>38.5 graden) of de afgelopen 48 uur koorts gehad?
  2. Heeft u sinds kort last van benauwdheid in rust of bij lichte inspanning? (niet passend bij bekende chronische luchtwegklachten of hooikoorts)
  3. Heeft u sinds kort last van spierpijn in rust of bij lichte inspanning? (niet passend bij bijwerkingen van medicatie)
  4. Voelt u zich op dit moment lichamelijk ziek of ellendig in rust of bij lichte inspanning?
  5. Heeft u last van hoesten? (niet passend bij roken, bekende chronische luchtwegklachten of hooikoorts)
  6. Heeft u last van keelpijn?
  7. Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren, niezen, loopneus of verstopte neus? (niet passend bij bekende chronische luchtwegklachten of hooikoorts)
   8. Heeft u last van recent ontstane onverklaard smaak en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid)?
  9. Heeft u sinds kort last van extreme vermoeidheid?
  10. Heeft u last van pijn achter de ogen?
  11. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
  12. Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte coronabesmetting?

Beroepscode
Als GZ-psycholoog volg ik de Beroepscode voor psychologen. In de Beroepscode voor psychologen (opgesteld door het NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Je kunt hem via onderstaande link inzien:

Kwaliteit en Klachten
Een verplicht document waarin staat hoe de zorg in mijn praktijk is geregeld, is het kwaliteitsstatuut. Hier kan je het van mij inzien.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt over mij en/of de behandeling. Het heeft de voorkeur dit eerst met mij te bespreken, om te bekijken of we er samen uit kunnen komen. Lukt dit niet of geef je toch de voorkeur aan direct een onafhankelijke buitenstaander te consulteren, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de vereniging waarbij ik aangesloten ben, de Nederlandse Vereniging van Gz-psychologen (NVGzP). Kijk voor meer informatie: https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voor-cli%C3%ABnten.pdf

Privacy
Diverso hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als gz-psychologen (en klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen) een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u (of uw kind) spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.   

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Diverso, Sabine Spruijt-Martens, 06-21707663 / info@praktijkdiverso.nl.